โรงพยาบาลบุญญาเวช The Place where Healthy & Beauty served
0-2806-8885-7, 0-2106-3524 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ราคาเริ่มต้น 1,250 บาท

โปรแกรม Check up : 1  

ราคา 1,250 บาท (ราคาปกติ 1,900  บาท)

รายการตรวจ

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE)

2. ตรวจภาวะน้ำหนักเกิน (Body Mass Index)

3. เอกซเรย์ทรวงอกดิจิตอล (Digital Chest X-ray)

4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

6. ตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด (Urine Analysis)

7. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

8. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)

9. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyride)

10.ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)

11.ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

12.ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด (Uric Acid)

 

โปรแกรม Check up : 2 (มา 2 จ่าย 1)

าคา 2,980  บาท (ราคาปกติ 5,960 บาท)

รายการตรวจ

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE)

2. ตรวจภาวะน้ำหนักเกิน (Body Mass Index)

3. เอกซเรย์ทรวงอกดิจิตอล (Digital Chest X-ray)

4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

6. ตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด (Urine Analysis)

7. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

8. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)

9. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)

10.ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL-C)

11.ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)

12.ตรวจการทำงานของตับ (AlK.Phos)

13.ตรวจการทำงานของไต (BUN)

14.ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

15.ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด (Uric Acid)

 

โปรแกรม Check up : 3 พร้อมอัลตร้าซาวด์ (มา 2 จ่าย 1)

ราคา 5,900 บาท (ราคาปกติ 11,800 บาท)

รายการตรวจ

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE)

2. ตรวจภาวะน้ำหนักเกิน (Body Mass Index)

3. เอกซเรย์ทรวงอกดิจิตอล (Digital Chest X-ray)

4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

6. ตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด (Urine Analysis)

7. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

8. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)

9. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)

10.ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL-C)

11.ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)

12.ตรวจการทำงานของตับ (Alk.phos.)

13.ตรวจการทำงานของไต (BUN)

14. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

15.ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด (Uric Acid) 

16.ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (U/S Upper Abdomen)

* Check up : 3 ถ้าต้องการอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (U/S Whole Abdomen) จ่ายเพิ่ม 2,000 บาท (สำหรับ 2 ท่าน)

การเตรียมตัว : กรุณางดน้ำ งดอาหาร อย่างน้อย 8 ชม.

พร้อมรับ -บัตรส่วนลด 10%  -  อาหารว่าง  - สมุดบันทึกสุขภาพ