0-2806-8885-7, 0-2106-3524 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน

ลูกค้าองค์กร


การตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลบุญญาเวช พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพทั้งภายในและนอกซึ่งเป็นการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ รวมถึงการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ทางโรงพยาบาลบุญญาเวช มีห้องปฎิบัติการแล็ป ห้องเอกซเรย์ ตรวจวิเคราะห์โดยนักเทคนิคการแพทย์ภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และเครื่องมืออุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัย

ดังนั้น การตรวจสุขภาพเป็นประจำ เป็นสิ่งจำเป็นในการดูแลสุขภาพ เพราะช่วยค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ช่วยให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น

การตรวจสุขภาพประจำปี

ทางโรงพยาบาลบุญญาเวชได้จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสำหรับช่วงอายุ และมีหลากหลายโปรแกรม เช่น

โปรแกรม 1 เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี
โปรแกรม 2 เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป
โปรแกรมเบาหวาน โปรแกรมผู้สูงอายุ โปรแกรมคัดกรองไต โปรแกรมคู่รัก เป็นต้น

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

การตรวจสุขภาพพนักงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังโรคที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน ทำให้ทราบภาวะสุขภาพและแนวโน้มการเจ็บป่วยของพนักงาน หากพบสภาพการเจ็บป่วยในระยะเริ่มต้นจะได้ให้การรักษาหรือป้องกันได้ทันท่วงที องค์ประกอบของการตรวจสุขภาพ ประกอบด้วย การซักประวัติ การตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ การทดสอบต่าง ๆ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

ปัจจุบันนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพพนักงานเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งช่วย ป้องกันและช่วยดูแลสุขภาพพนักงานให้ดีอยู่เสมอเนื่องจากเป็นการเฝ้าระวังค้นหาโรคต่างๆ ตั้งแต่ยังไม่แสดงอาการเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลและรักษาสุขภาพต่อไป ดังนั้นจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 107 ซึ่งให้นายจ้างต้องดำเนินการตรวจสุขภาพให้กับลูกจ้างทุกปี

ดังนั้น โรงพยาบาลบุญญาเวช ได้จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โดยมุ่งให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างครบวงจร ณ ที่ตั้งของแต่ละองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลากร โดยไม่ต้องเดินทางมา ณ สถานพยาบาล